افزونه تعداد محصول، افزونه محدودیت خرید، محدودیت در تعداد محصول